Moderné riešenia v e-learningu - od SCORMu ku Experience API (xAPI)

Kategória:
Moderné riešenia v e-learningu - od SCORMu ku Experience API (xAPI)

Experience API ako dátová špecifikácia pre sledovanie ľudskej výkonnosti a ľudského napredovania.

Experience API (xAPI) je možné považovať za moderný e-learningový prístup. Riešenia postavené na xAPI, ale nie sú obmedzené len na oblasť e-learningu, umožňujú zbierať širokú škálu dát. Presnejšie povedané, zbierajú širokú škálu informácií o získaných skúsenostiach (zážitkov) jednotlivca alebo skupiny.

Experience API dokáže zaznamenávať dáta z aktivít za jednotlivcov alebo skupín a to v dôsledne zadefinovanom formáte. V spojitosti v dôsledne zadefinovaným slovníkom aktivít je možné zaznamenané dáta zdieľať medzi rôznymi systémami a následne s nimi pracovať v týchto systémoch.

Predchádzajúce e-learningové špecifikácie (SCORM) boli zložité a mali svoje limity. Naopak, xAPI je jednoduchá a flexibilná špecifikácia čo jej umožňuje zaznamenávať individuálne zadefinované kritériá podľa potrieb manažmentu firmy, samotného zamestnanca, lektora, študenta, atď.

Čo je API

API (Application Programming Interface) ide o zbierku programových inštrukcií a štandardov, ktoré umožňujú webovým aplikáciám spolu komunikovať a vymieňať si dáta bez toho, aby samotný používateľ musel niečo urobiť. xAPI sa najčastejšie spája s RESTful API a dátovým formátom JSON.

Ako pracuje xAPI

 • Ľudia sa učia z komunikácie a interakcie s inými ľuďmi a taktiež z interakcie s rôznym obsahom, rôznym typom obsahu. Tieto interakcie nastávajú na rôznych miestach a situáciách a ich výsledkom je určité učenie sa a získaná skúsenosť. Všetky takéto získané zážitky (skúsenosti) je možné zaznamenať pomocou xAPI.
 • Ak je potrebné nejakú takúto interakciu zaznamenať, tak aplikácia odošle zabezpečené oznámenie v tvare „Podstatné meno, sloveso, predmet“ („Ja som urobil toto“) do Learning Record Storage (LRS).
 • Learning Record Storage zaznamená všetky takéto odoslané oznámenia. LRS následne tieto oznámenia môže zdieľať s iným LRS, LMS, prípadne inými aplikáciami.

Pri xAPI je môžné sledovať rôzne typy skúseností či už formálne, neformálne alebo operatívne, podľa potreby. Čo všetko je možné sledovať pomocou xAPI?

xAPI umožňuje sledovať správanie a stav v určitom čase a všetko v kontexte s niečím. Napríklad:

 • čítanie článkov alebo interakcie s elektronickými knihami,
 • pozeranie tréningových videí, ich zastavenie a znova spustenie,
 • dáta zo simulačných tréningov,
 • používanie mobilnej aplikácie,
 • komunikáciu s mentorom,
 • fyziologické merania ako tep,
 • interakcie s e-learningovým obsahom, 
 • interakcie s LMS,
 • tímové merania výkonnosti, multi-playerové seriózne hry,
 • výsledky kvízov, testovania a históriu odpovedí na otázky,
 • operatívnu výkonnosť konkrétnych požiadaviek na mieru,
 • čokoľvek.

LRS (Learning Record Storage) a LMS (Learning Management System)

Ako už bolo spomenuté, xAPI pracuje s LRS (Learning Record Storage). Bez LRS nie je možné využiť podstatu samotného Experience API. Kurzy, elektronické knihy, elektronický obsah a iné, komunikujú s LRS a odosielajú mu oznámenia o určitých stavoch v určitom čase (napr. „Ján úspešne ukončil test BOZP na 95%“, s týmto oznámením je spojený presný dátum a čas jeho vzniku).

LRS a xAPI na seba preberá veľa funkcií doterajších LMS (Learning Management System). Doteraz LMS (Learning Management System) zabezpečovalo veľké množstvo funkcií, ktoré primárne ani neboli preň určené, ale postupom času ich obsiahlo, pretože boli požadované. Ide o funkcie od správy študijného obsahu, spúšťanie študijného obsahu, cez sledovanie a spracovávanie výsledkov v kurzoch, v kvízoch, v testoch až po komunikáciu a rôzne diskusné fóra.

Príchodom xAPI a LRS sa uvoľňuje tlak na nároky LMS (Learning Managemet System) v spomínanej funkcionalite. Veľa funkcionality na seba zobral študijný obsah vytvorený podľa špecifikácie xAPI a taktiež samotné LRS. Teraz sa LMS môže viac sústrediť na samotný manažment celkového vzdelávanie. Od manažmentu používateľov, prístupov ku kurzom, cez manažment kurzov až po jeho jednu z najpodstatnejších úloh a to analytiku a reporting.

Hlavné prínosy implementácie Experience API

Hlavnou výhodou xAPI je, že nám umožňuje obrovskú mieru flexibility pri tvorbe a distribúcii e-learningového obsahu a tiež to, ako môžeme reportovať aktivitu štúdia. Z ďalších prínosov xAPI môžeme spomenúť:

Bezproblémové verzovanie obsahu: Akonáhle je aktualizovaný študijný obsah, tak jeho nová verzia automaticky funguje bez nutnosti interakcie používateľa s LMS. Obsah je oddelený od LMS.

Príťažlivý tracking (sledovanie): V študijnom obsahu v štandarde SCORM bolo možné sledovať len niekoľko málo aktivít. xAPI nám v tomto nevytvára obmedzenia a dáva nám možnosť sledovať čokoľvek. Sledovať individuálne odpovede na otázky, možnosť sledovať rôzne typy odpovedí, sledovať výsledky každého spusteného kvízu, sledovať čokoľvek čo nás napadne.

Príťažlivá analytika: Všetky odoslané oznámenia o používateľovi sa ukladajú do LRS. LRS teda môžeme chápať aj ako databázu aktivity používateľa. LRS funguje ako samostatná aplikácia a elegantne umožňuje to isté aj pre Študijný obsah a aj pre LMS. LMS už naďalej nemusí riešiť zaznamenávanie aktivity používateľov, ale dáta si vypýta od LRS a zobrazí ich v požadovanej forme.

Blended learning: Okrem všetkého spomenutého, xAPI zároveň ešte umožňuje sledovať štúdium naozaj odkiaľkoľvek. Sledovanie štúdia a odosielanie oznámení do LRS môže byť realizované aj z iných zdrojov, nielen z kurzov vytvorených xAPI špecifikáciou. Môže ísť napríklad o pozretie si videa na YouTube, prečítanie e-mailu, prezretie si webovej stránky, vstúpenie do triedy, prečítanie knihy a podobne.

Zhrnutie

xAPI je veľmi zaujímavý a dovolím si tvrdiť, že aj perspektívny prístup ku e-learningu. Ak si ho osvoja metodici zavádzania e-learningových riešení, tak má pred sebou svetlú budúcnosť. Ako po metodickej, tak aj po technologickej stránke je to moderné riešenie.

Na záver už len spomeniem, že xAPI má ešte jedno pomenovanie a to TinCan API. Osobne ale uprednostňujem xAPI.

Peter

Podobné články

Kategória:
Doba čítania: 2 min

Vzdelávanie a bezpečnosť práce

Smrteľných pracovných úrazov každý rok pribúda, preto bude Národný inšpektorát práce SR (NIP) čoraz viac dbať na vzdelávanie zamestnancov. Odznelo […]
Čítať viac
Kategória:
Doba čítania: 2 min

EXPO 2021 v Dubaji

Keď sme v roku 2018 opúšťali Dubaj, väčšina A380-tiek na letisku bola oblepená logami DUBAI EXPO. Už vtedy sme rozmýšľali […]
Čítať viac
Kategória:
Doba čítania: 4 min

SCORM - Štandard pre študijné materiály

Pre úspešné zabezpečenie vzdelávania svojich zamestnancov alebo študentov, je okrem kvalitného systému na riadenie vzdelávania, dôležité používať aj štandardy pre […]
Čítať viac
O spoločnosti
© 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
chevron-down-circle